mnemonic

from_master_derivation_key(key)

Return the mnemonic for the master derivation key.

Parameters:key (str) – master derivation key in base64
Returns:mnemonic
Return type:str
to_master_derivation_key(mnemonic)

Return the master derivation key for the mnemonic.

Parameters:mnemonic (str) – mnemonic of the master derivation key
Returns:master derivation key in base64
Return type:str
from_private_key(key)

Return the mnemonic for the private key.

Parameters:key (str) – private key in base64
Returns:mnemonic
Return type:str
to_private_key(mnemonic)

Return the private key for the mnemonic.

Parameters:mnemonic (str) – mnemonic of the private key
Returns:private key in base64
Return type:str
to_public_key(mnemonic)

Return the public key for the mnemonic.

Parameters:mnemonic (str) – mnemonic of the public key
Returns:public key in base32
Return type:str