mnemonic

from_master_derivation_key(key)

Return the mnemonic for the master derivation key.

Parameters

key (str) – master derivation key in base64

Returns

mnemonic

Return type

str

to_master_derivation_key(mnemonic)

Return the master derivation key for the mnemonic.

Parameters

mnemonic (str) – mnemonic of the master derivation key

Returns

master derivation key in base64

Return type

str

from_private_key(key)

Return the mnemonic for the private key.

Parameters

key (str) – private key in base64

Returns

mnemonic

Return type

str

to_private_key(mnemonic)

Return the private key for the mnemonic.

Parameters

mnemonic (str) – mnemonic of the private key

Returns

private key in base64

Return type

str